Audit čerpadla

Přehled

Přehled

Přehled potenciálních úspor energie

Audit čerpadla je diagnostický nástroj vyvinutý společností Grundfos pro identifikaci nadměrné spotřeby elektrické energie u jakéhokoli čerpacího systému. Naše zkušenosti s audity čerpadel ukazují, že 30-50 % energie, kterou spotřebuje čerpadlo, by mohlo být ušetřeno, což představuje výrazný potenciál pro úspory při provozu Vašich instalací a pozitivní vliv na životní prostředí.

Audit čerpadel provádějí specialisté společnosti Grundfos na základě krátkodobých nebo dlouhodobých měření. Zaměřuje se na množství energie, které čerpadlo spotřebuje v typických provozních režimech. Specialisté společnosti Grundfos jsou
vybaveni veškerým potřebným měřicím zařízením a přístroji ke snímání jednotlivých fyzikálních veličin v procesu čerpání:

  • průtok a spotřeba energie
  • tlaky, teplota, výška hladiny vody
  • délka trvání jednotlivých režimů

Audit čerpadla se provádí při běžném provozu, který není měřením jakkoliv ovlivněn.

Audit v závěrečné zprávě zhodnotí celkovou účinnost Vašeho čerpadla a navrhne změny, které je třeba provést pro zvýšení účinnosti čerpání. Návrhy jsou podložené výpočty úspor, kterých lze dosáhnout, snížení emisí CO2 a doby návratnosti potřebné
investice.

Výhody

  • výrazné úspory provozních nákladů
  • výrazné snížení uhlíkové stopy provozované technologie

 

Rozsah služby
Schůzka s konzultantem

Schůzka s konzultantem

Obdržíte komplexní informaci o auditu čerpacích zařízení a jeho přínosech. Formou diskuse se určí rozsah a způsob provedení auditů čerpadel v daném podniku nebo zařízení.

Kontrola na místě

Kontrola na místě

Zkontroluje se fyzicky instalace čerpadel. V seznamu všech těchto zařízení se určí oblasti, na které je třeba se zaměřit.

Příprava auditu

Příprava auditu

Před zahájením auditu je zpracován tzv. plán měření, ve kterém je vyspecifikován rozsah měření, jeho cíle a požadavky na provozovatele umožňující provedení měření.

Provedení auditu

Provedení auditu

Fyzické provedení auditu proběhne dle plánu měření poté, co jsou připraveny technické a organizační podmínky auditu. V případě rozsáhlejšího komplexu měření nebo v případě nového zákazníka lze provést tzv. pilotní audit, který prakticky předvede přednosti a možnosti této služby.

Audit čerpadla se provádí při běžném provozu, který není měřením jakkoliv ovlivněn.

Výsledek

Výsledek

Výsledkem auditu je závěrečná zpráva, která obsahuje popis provedení auditu, způsob vyhodnocení a návrh opatření a změn vedoucích k úsporám energie. Veškeré nutné investice se dají do poměru s dosaženými energetickými úsporami, a tak lze vyčíslit návratnost investic. Zvláště audity velkých zařízení se vyhodnocují alternativně.

  • Může se tak zvolit optimální řešení čerpadel a jejich regulace pro daný systém.
  • Lze rovněž optimalizovat maximální výkon čerpání (odstranit předimenzovanou technologii)
  • Úspora energie a dalších nákladů vede k rychlé návratnosti vložených prostředků. Běžná návratnost investic v optimalizovaných soustavách činí cca 2-3 roky.
Ověření výsledků

Ověření výsledků

Jestliže provozovatel zrealizuje doporučení a změny navržené závěrečnou zprávou auditu, předem je možné sjednat a následně provést tzv. garanční měření, pomocí něhož se uváděné úspory ověří.

Kontakt

Pro více informací kontaktujte

Jan Zapletal, Manažer auditů čerpadel

Email: jzapletal@grundfos.com
Tel.:    +420 585 716 169
Mobil: +420 724 368 449

 

Vášeho obchodního zástupce Grundfos

Přejít ke kontaktům


Telefon

+420 585 716 111

Adresa

Čajkovského 21
779 00 Olomouc

Modrá bezplatná linka - 800 CERPAT (800 237 728)