Ochrana osobních údajů - digitální služby

Podmínky používání digitálních řešení společnosti Grundfos 

Podmínky používání

 

Popis služeb

Při používání digitálních řešení („Digitálních řešení“) společnosti Grundfos máte přístup k informacím a službám poskytovaným společností Grundfos.

Digitální řešení se skládají z webových stránek společnosti Grundfos, ze kterých můžete využívat specifické služby, jako jsou samoobslužná řešení, kontaktní formuláře, žádosti o prémiový obsah apod., a specifické aplikace společnosti Grundfos, ke kterým lze získat přístup bez vytvoření účtu, jako jsou aplikace Grundfos GO a Grundfos Product Center. U některých aplikací bude k dispozici licenční smlouva EULA a vy si budete moci vytvořit účet a získat přístup k dalším modulům aplikací.
 

Přijetí podmínek

Digitální řešení, která vám společnost Grundfos poskytuje, včetně všech aktualizací, vylepšení, nových funkcí apod., podléhají těmto Podmínkám používání („PP“). Společnost Grundfos si vyhrazuje právo aktualizovat PP kdykoliv a bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější verzi PP naleznete kliknutím na hypertextový odkaz „Právní otázky“ umístěný ve spodní části našich webových stránek.

Tím, že přistupujete k Digitálním řešením nebo používáte webové stránky jakýmkoliv způsobem, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito PP.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Grundfos poskytuje Digitální řešení jako službu, a to pouze pro informační účely. Předávání těchto informací nevytváří žádnou formu vztahu se společností Grundfos. Neměli byste jednat na základě informací poskytovaných prostřednictvím Digitálních řešení, aniž byste požadovali osobní asistenci od společnosti Grundfos. Přestože jsme se pokoušeli zachovat v Digitálních řešeních co nejpřesnější informace, software a jakékoliv další služby, mohou Digitální řešení obsahovat chyby nebo opomenutí, za které odmítáme veškerou odpovědnost. Materiál a obsah Digitálních řešení je poskytován „takový, jaký je“ a to bez jakékoliv záruky.

Společnost Grundfos ani její dceřiné společnosti nejsou odpovědné za jakékoliv ztráty hardwaru, softwaru nebo souborů způsobené používáním Digitálních řešení nebo prvků
stažených nebo používaných z/v Digitálních řešeních. Proto společnost Grundfos neposkytuje žádnou záruku, že Digitální řešení nebo služby poskytované v Digitálních řešeních, ať už společností Grundfos nebo jménem společnosti Grundfos (včetně bezplatného stažení softwaru), splní vaše požadavky nebo že požadavky budou nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb, nebo že Digitální řešení nebo servery používané společností Grundfos neobsahují viry nebo chyby, nebo jsou plně funkční nebo přesné. Společnost Grundfos usiluje o zachování Digitálních řešení a jejich fungování, ale není a nemůže být zodpovědná za jakékoliv vady, které mohou existovat v Digitálních řešeních nebo při fungování Digitálních řešení.

Společnost Grundfos může poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zpřístupnit aplikace třetích stran. Vaše užívání webových stránek a/nebo aplikací takových třetích stran je na vlastní nebezpečí.

Rozhodné právo nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk nebo omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. Některá z výše uvedených omezení nebo vyloučení se proto nemusí vztahovat na vás. V žádném případě však celková odpovědnost společnosti Grundfos ani žádné její dceřiné společnosti vůči vám nepřekročí částku, kterou jste zaplatili, pokud taková existuje, za použití Digitálních řešení.

Nezákonné nebo zakázané použití

Podmínkou vašeho užívání Digitálních řešení je, že nebudete Digitální řešení používat pro jakýkoliv účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito PP. Digitální řešení nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, vypnout nebo přetížit jakýkoliv server společnosti Grundfos nebo sítě připojené k libovolnému serveru společnosti Grundfos, ani nesmíte zasahovat do používání jakýchkoliv Digitálních řešení jakékoliv třetí strany. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoliv Digitálním řešením, jiným účtům nebo jakýmkoliv serverům společnosti Grundfos, a to hackováním nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Nesmíte získat ani se pokusit o získání jakýchkoliv materiálů nebo informací jakýmikoliv prostředky, které nejsou úmyslně zpřístupněné prostřednictvím Digitálních řešení.

Nesmíte vědomě zavádět viry, trojské koně, červy nebo jiný materiál, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.

Duševní vlastnictví

Digitální řešení a všechny prvky, které je vytvářejí, včetně zejména grafické charty, dat, softwaru, textů a log Digitálních řešení, jsou chráněny právem duševního vlastnictví, tj. zejména zákonem o autorských právech a/nebo ochranných známkách.

Digitální řešení a všechny prvky, které je vytvářejí, vlastní výhradně společnost Grundfos Holding A/S.

Společnost Grundfos Holding A/S vám uděluje omezenou, nevýhradní licenci na používání Digitálních řešení, jak je uvedeno pro každé Digitální řešení.

Jakékoliv jiné použití Digitálních řešení nebo jednoho z jejich prvků představuje porušení práv, pokud nebylo dříve a konkrétně písemně schváleno společností Grundfos Holding A/S.

Odškodnění

Jste povinni odškodnit, chránit a bránit společnost Grundfos (včetně jejích dceřiných společností) před jakoukoliv odpovědností, nároky, ztrátami a výdaji včetně přiměřených poplatků a výdajů na advokáta, které souvisejí s vaším porušením těchto Podmínek používání nebo s použitím nebo zneužitím účtu společnosti Grundfos.

Právní spory

Jakýkoliv spor vyplývající z používání aplikací nebo z výkladu PP se řídí právními předpisy Dánska, s výjimkou střetu právních norem. Výhradním místem pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou EULA bude Městský soud v Kodani v Dánsku.

Pokud by zákony vztahující se na tyto podmínky mohly být později vykládány nebo měněny tak, že jedno nebo několik ustanovení budou neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost podmínek jako celku.

Různé

Společnost Grundfos si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo ukončit Digitální řešení bez udání důvodu nebo předchozího upozornění. Společnost Grundfos si také vyhrazuje právo ukončit přístup k Digitálním řešením a jejich používání vám, vašemu správci přístupu nebo kterémukoliv vašemu pověřenému uživateli a to kdykoliv, bez udání důvodu nebo předchozího upozornění. Bez omezení výše uvedené skutečnosti může společnost Grundfos kdykoliv pozastavit nebo ukončit přístup k Digitálním řešením, pokud porušíte jakoukoliv z PP.

PP tvoří celou dohodu mezi společností Grundfos a vámi jako uživatelem a nahrazuje jakékoliv předchozí dohody.

Pokud společnost Grundfos nevynucuje žádné konkrétní ustanovení, společnost Grundfos se nevzdává svého práva učinit tak později. Pokud soud shledá jakékoliv podmínky konkrétně pro vás neuplatnitelné, zbývající podmínky budou zachovány. Společnost Grundfos může tuto smlouvu postoupit podle svého uvážení jakémukoliv právnímu subjektu ve skupině Grundfos.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Pro dodání Digitálních řešení společnost Grundfos shromažďuje vaše osobní údaje. Když používáte Digitální řešení společnosti Grundfos, uznáváte, že společnost Grundfos zpracovává vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

V Grundfosu uznáváme, že si přejete zachovat důvěrnost osobních informací, které poskytujete online, a jsme si vědomi, že jsme povinni poskytnout odpovídající ochranu a odpovědné zpracování všech osobních informací, které obdržíme.

Pokud si myslíte, že nemůžete přijmout tyto Zásady ochrany osobních údajů, doporučujeme nepoužívat Digitální řešení společnosti Grundfos.

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Pokud používáte Digitální řešení společnosti Grundfos, může společnost Grundfos shromažďovat osobní údaje o vaší osobě, jako je vaše jméno, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a adresa IP, a také přihlášení k chatu mezi vámi a pracovníkem chatu společnosti Grundfos, když používáte diskusní fórum („Osobní údaje“).

Společnost Grundfos registruje a zpracovává Osobní údaje pro dodání požadovaných služeb, pokud:

 • Používáte určité samoobsluhy a kontaktní formuláře,
 • Nám posíláte dotaz nebo nám poskytujete zpětnou vazbu,
 • Používáte naše fórum chatu dostupné v různých zemích
 • Nám poskytujete jakékoliv Osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací.

Můžete se rozhodnout, zda chcete společnosti Grundfos poskytnout své Osobní údaje. Jste však povinni poskytnout Osobní údaje za účelem používání Digitálních řešení společnosti Grundfos. Pokud Osobní údaje neposkytnete, nebudete moci používat všechny funkcionality v Digitálních řešeních společnosti Grundfos.

Pro jaké účely shromažďujeme a zpracováváme Osobní údaje?

Společnost Grundfos využívá vaše Osobní údaje k tomu, aby dodala požadované služby v souladu s požadovanými Digitálními řešeními, včetně dialogu s vámi o nabídkách apod. na vyžádání.

Dále společnost Grundfos používá Osobní údaje a vaše používání Digitálních řešení, aby vám poskytla nejlepší možnou radu pro účely shromažďování znalostí, informací a analýz s cílem vytvořit úplný obraz zákazníků a získat větší pochopení požadavků a chování našich zákazníků. Tyto poznatky využíváme k vytváření přizpůsobených uživatelských zkušeností. Nakonec, při komunikaci na fóru chatu společnosti Grundfos je relace chatu mezi vámi a společností Grundfos zaznamenávána a ukládá se kopie chatové relace, aby se zajistilo, že funkce chatu funguje optimálně a pracovníci chatu společnosti Grundfos mohou vyhledat předchozí chaty, které se vás týkají, aby vám mohli lépe pomoci.

Společnost Grundfos neukládá informace o způsobu platby, jako jsou čísla kreditních karet, čísla bankovních účtů nebo podobně.

Právní základ pro shromažďování osobních údajů

Zpracování vašich Osobních údajů je založeno na porozumění mezi vámi a společností Grundfos, že budete používat jedno nebo více Digitálních řešení společnosti Grundfos, a že zpracování vašich Osobních údajů je nezbytné pro splnění výše uvedených účelů. Zpracování vašich Osobních údajů je proto považováno za nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste smluvní stranou, nebo pro provedení potřebných kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy, což je právní základ společnosti Grundfos pro zpracování vašich Osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679)).

Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány k jiným účelům, pouze pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností (např. předání soudům nebo orgánům trestního stíhání), pokud jste souhlasili s příslušným zpracováním nebo jestliže je zpracování jinak legální podle platných právních předpisů. Pokud nastane, že budeme zpracovávat vaše Osobní údaje k jiným účelům, můžeme vám poskytnout další informace.

Kdo je správcem údajů a komu zveřejňujeme osobní údaje (zpracovatelé údajů)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko, telefon +45 87 50 14 00 a váš místní subjekt společnosti Grundfos (společně označované jako „Grundfos“) jsou společní správci dat a jsou zodpovědní za bezpečnost dat a zpracování vašich Osobních údajů dle výše uvedených konkrétních účelů. Přečtěte si prosím tento odkaz na přehled místních subjektů společnosti Grundfos.

Společnost Grundfos může sdílet vaše Osobní údaje se třetími stranami, které jednají jako zpracovatelé údajů společnosti Grundfos, za účelem zpracování vašich Osobních údajů dle výše uvedených účelů. Používají se následující datové procesory:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko: Společnost Microsoft poskytuje IT infrastrukturu.

 

 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko: Společnost Grundfos využívá Google Webmaster Tools & Search Console a Google Analytics. Kromě toho společnost Grundfos na své webové stránky umisťuje skripty „Google DoubleClick Adservices“ (online reklamní nástroj). Samotná společnost Grundfos nemá přístup ke službě Google Doubleclick, kterou spravuje společnost Dentsu Aegis Network A/S.

 

 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks
  2089, 1414 Copenhagen K, Dánsko: Dentsu Aegis Network A/S spravuje online
  reklamu.

 

 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irsko: Společnost Grundfos využívá řešení Adobe Experience Cloud pro vytváření, správu a optimalizaci digitálních řešení společnosti Grundfos.

 

 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: Společnost MaxMind poskytuje služby určování polohy založené na protokolu IP, které zobrazují důležité informace na mapě zaměřené na vaši lokalitu. Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA: Společnost Marketo dodává e-mailový automatizovaný marketing.

 

 • Facebook,4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irsko: Facebook poskytuje Facebook Pixel - skript na webových stránkách pro efektivnější cílení online reklam. 

 

 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House,Wilton Place Dublin 2, Irsko: Společnost LinkedIn příležitostně poskytuje LinkedIn Website Retargeting - skript na webových stránkách pro efektivnější cílení online reklam.

 

 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko: Společnost LogMeIn poskytuje pomoc při ukládání a vyhledávání přepisů chatu.

 

 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Německo: Společnost IDSM poskytuje a podporuje systém Grundfos Service Map.

 

 • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Dánsko: Společnost SAP pomáhá společnosti Grundfos při zpracování údajů o zákaznících a poskytuje systém pro zpracování.

 

Další místní společnosti v rámci skupiny Grundfos, které pomohou s podporou IT pro výše uvedené systémy.

 • Ostatní příjemci, obvykle konzultanti, kteří pomohou s podporou IT pro výše uvedené systémy a pomohou se zpracováním vašich Osobních údajů jménem společnosti Grundfos ve výše uvedených systémech.

Ostatní oprávněné třetí strany mohou potřebovat přístup nebo ukládání osobních údajů, pokud to zákony vyžadují (např. státní orgány, soudy, externí poradci a podobné třetí strany, které jsou veřejnými subjekty).

Předávání osobních údajů

V některých případech mohou být vaše Osobní údaje převedeny mimo EU/EHP. Společnost Grundfos zajišťuje, že takový převod bude prováděn v souladu s platnými zákony o ochraně dat. To znamená, že jakákoliv strana mimo EU/EHP, která se stane držitelem vašich Osobních údajů, musí zajistit přiměřenou úroveň ochrany, například tím, že uzavře standardní smluvní ustanovení EU, případně uplatní a bude dodržovat závazná obchodní pravidla. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se této záležitosti, můžete kontaktovat společnost Grundfos - viz kontaktní údaje níže v sekci „Jak můžete získat přístup ke svým Osobním údajům? / Další práva“.

Doba uchovávání

Vaše Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely, a to poskytnutí požadovaných služeb, komunikaci s vámi, umožnění pracovníkům chatu společnosti Grundfos vyhledávat předchozí chaty, které se vás týkají, a tak dlouho, jak je potřeba k tomu, abychom pro vás vytvořili více přizpůsobené uživatelské prostředí. Vaše Osobní údaje však nikdy nebudou uchovávány déle než 37 měsíců.

Některé z vašich Osobních údajů však mohou být uloženy pro účetní účely nebo pro účely obhajoby právních nároků. Tyto Osobní údaje budou uloženy až do uplynutí zákonné promlčecí doby. Navíc některé vaše Osobní údaje mohou být uloženy v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Jak můžete získat přístup ke svým Osobním údajům? / Další práva

Podle platných zákonů máte různá práva (za podmínek stanovených v příslušném zákonu).

Odvolání souhlasu: Pokud jste prohlásili svůj souhlas s jakýmkoliv zpracováním Osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Takové odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před udělením souhlasu.

Právo na přístup: Můžete mít právo od nás obdržet potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou Osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávány, a v případě, že ano, máte právo požádat o přístup k těmto Osobním údajům. Informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie daných. Osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou tyto Osobní údaje zveřejněny. Toto však není absolutní právo a zájmy jiných osob mohou omezit vaše právo na přístup.

Můžete mít právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů. Pro další požadované kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu: Můžete mít právo získat od nás opravu nepřesných Osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na dokončení neúplných Osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Právo na vymazání („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo získat od nás vymazání Osobních údajů, které se vás týkají, a my můžeme být povinni tyto Osobní údaje smazat.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo obdržet od nás omezení týkající se zpracování vašich Osobních údajů. V takovém případě budou příslušná data označena a mohou být námi zpracovávána pouze pro určité účely.

 

Právo na vznesení námitek: Za určitých okolností můžete mít právo vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace nebo v případě, kdy jsou Osobní údaje zpracovávány k přímému marketingovému účelu kdykoliv při zpracování vašich Osobních údajů, a my můžeme být požádáni, aby vaše Osobní údaje již nebyly zpracovávány.

Právo na přenositelnost dat: Za určitých okolností můžete mít právo obdržet Osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu bez překážek z naší strany.

Pokud byste chtěli znát více informací nebo si přejete využít jedno nebo více z výše uvedených práv, můžete kontaktovat společnost Grundfos Holding A/S na telefonním čísle +45 87 50 14 00 nebo vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Některé společnosti Grundfos mají místního úředníka pro ochranu údajů, kterého můžete také kontaktovat. Přejděte prosím na tento odkaz s přehledem úředníků pro ochranu údajů.

Podávání stížností

V případě stížností máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu ohledně zpracování vašich Osobních údajů.

Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo doplnit toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Současné Oznámení o ochraně osobních údajů bude vždy k dispozici na stránkách společnosti Grundfos.