Marketingový souhlas a Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů vztahující se k marketingovým službám společnosti Grundfos. 

Jaká osobní data shromažďujeme, k jakým účelům a na jakém právním základě? 

Společnost Grundfos shromažďuje Vámi poskytnuté osobní údaje od okamžiku registrace k využívání marketingových služeb. Tyto údaje mohou zahrnovat Vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi pobytu, údaje o zaměstnavateli a související informace, zájmy a pracovní pozici (dále jen „Osobní údaje“). 

Společnost Grundfos používá Osobní údaje, aby zvýšila úroveň poskytovaných marketingových služeb. Poskytuje Vám tak marketingové služby a personalizované informace o novinkách, aplikacích, výrobcích, událostech a propagačních akcích prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, push notifikací, telefonicky či písemně. 

Aby mohla společnost Grundfos tyto výše zmíněné účely splnit, shromažďuje Vaše Osobní údaje, analyzuje Vaše chování a vytváří profil založený na informacích o tom, k jakým webovým stránkám, aplikacím či nástrojům společnosti Grundfos máte přístup a jakým způsobem je používáte, včetně toho, zda jste si vytvořili Grundfos účet a vyplnili jste dotazník. 

Aby mohla společnost Grundfos analyzovat Vaše chování, používá Adobe Experience Cloud Visitor ID k identifikaci návštěvníků a pravidelných uživatelů webových stránek společnosti prostřednictvím souborů cookies. Pro více informací si, prosím, přečtěte zásady společnosti Grundfos týkající se používání souborů cookies. Máte-li u společnosti Grundfos uživatelský účet, bude Vám přiděleno uživatelské identifikační číslo, které bude uloženo pro každou stránku, kterou jste jako přihlášený uživatel navštívili. Vaše identifikační číslo pro platformu Adobe Experience Cloud nebo uživatelské identifikační číslo je sloučeno s Vaší e-mailovou adresou. Z těchto identifikačních čísel může společnost Grundfos použít další údaje, aby mohla informace personalizovat a udělat je pro Vás marketingově zajímavějšími. 

Právním základem zpracování Vašich Osobních údajů pro zasílání newsletterů je udělení Vašeho souhlasu (Čl. 6, odst. 1, písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“). 

Pokud jste souhlasili s příslušným zpracováním nebo je-li zpracování jinak v souladu s právem podle platných právních předpisů, mohou být Vaše Osobní údaje zpracovány k jiným účelům, pouze je-li to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností (např. předání údajů soudům nebo orgánům trestního stíhání). Budou-li Vaše Osobní údaje zpracovány pro jiné účely, poskytneme Vám další informace. 

Nejste povinni poskytnout souhlas s přijetím marketingových služeb a souvisejícím zpracováním Vašich osobních údajů. V případě, že souhlas neposkytnete, nebudete moci tyto marketingové služby využívat. 

Podrobnosti o správci dat a příjemcích osobních údajů 

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko a Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., Čajkovského 21, 779 00 Olomouc, Česká republika (společně „Grundfos“) jsou společnými správci Vašich Osobních údajů a zodpovídají za jejich bezpečnost a zpracování k výše uvedeným účelům. 

Společnost Grundfos může sdílet Vaše Osobní údaje se třetími stranami, které budou pro společnost Grundfos vykonávat funkci správce osobních údajů pro zpracování Vašich Osobních údajů za výše uvedenými účely. Pro zpracování dat jsou používány následující nástroje: 

  • Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, Irsko: Systém používaný společností Grundfos pro ukládání všech údajů z Vašeho profilu a pro personalizaci a zasílání marketingových materiálů.
  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Irsko: Systém, který společnost Grundfos používá k analyzování Vašeho chování (analýza velkých dat).  
  • Místní společnosti, které jsou součástí skupiny Grundfos, a které se budou podílet na IT podpoře výše uvedených systémů. 
  • Ostatní konzultanti, kteří zajišťují IT podporu pro výše uvedené systémy a v rámci těchto systémů se podílejí na zpracování Vašich Osobních údajů jménem skupiny Grundfos.  

Jiné oprávněné třetí strany mohou vyžadovat přístup k osobním údajům nebo je uchovávat, pokud je to vyžadováno nebo povoleno platnými právními předpisy (např. vládní orgány, soudy, externí poradci a podobné třetí strany, které jsou veřejnými subjekty). 

Doba uchovávání údajů 

Shromážděné údaje budou uchovávány za výše zmíněnými účely po dobu nezbytně nutnou, a to tak dlouho, dokud Váš souhlas s jejich uchováváním nebude odvolán. To znamená, že pokud odvoláte svůj souhlas, společnost Grundfos co nejdříve odstraní odkaz na Váš profil v marketingovém systému a zachová pouze Vaše systémové identifikační číslo, abychom Vás ohledně marketingových služeb již nemohli kontaktovat. 

Berte na vědomí, že pokud jste souhlasili s marketingovými službami tím, že jste se přihlásili k využívání jedné nebo více služeb společnosti Grundfos, např. vytvořením účtu nebo zaregistrováním se do skupiny Grundfos pro instalatéry, bude společnost zpracovávat Vaše Osobní údaje i pro tyto další účely. Pokud si přejete, aby Vaše Osobní údaje společnost Grundfos ve spojitosti s těmito službami již nezpracovávala, řiďte se pokyny uvedenými v Oznámení o ochraně osobních údajů. 

Je-li zahájeno soudní nebo disciplinární řízení, mohou být Osobní údaje uloženy až do jeho skončení, včetně lhůty pro případné odvolání, a poté budou vymazány nebo archivovány. 

Vaše Osobní údaje nebudou uchovávány ve formátu, který by Vás umožňoval identifikovat, déle, než je společností Grundfos považováno za nutné pro účely, k nimž byly shromážděny a zpracovány, nebo než stanovuje platná legislativa týkající se doby uchovávání dat. 

Vaše práva 

Pokud jste vyjádřili souhlas s jakýmkoli zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nijak neovlivní zákonnost zpracování dat před jeho stažením. 

Právo na přístup k údajům: Máte právo od nás obdržet potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou Vaše Osobní údaje zpracovávány, a požádat o přístup k nim. Informace o přístupu mimo jiné zahrnují účely, pro které jsou údaje zpracovávány, kategorie dotyčných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Osobní údaje poskytnuty. Toto právo však není absolutní a zájmy jiných osob mohou omezit Vaše právo na přístup. 

Máte právo obdržet kopii zpracovávaných Osobních údajů. Budou-li požadovány další kopie, můžeme Vám na základě administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek. 

Právo na opravu údajů: Máte právo požadovat opravu nepřesností v rámci Vašich osobních údajů. V závislosti na účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, máte právo na zkompletování Osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“): Za určitých okolností máte právo na výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají, a my jsme povinni tyto údaje vymazat. 

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů. V tom případě budou příslušné údaje označeny a budou moci být námi zpracovány pouze pro určité účely. 

Právo na námitku: Za určitých okolností máte právo vznést námitky na náš způsob zpracování Osobních údajů a požadovat zastavení zpracovávání Osobních údajů z důvodu Vaší mimořádné situace nebo v případě, že byly Osobní údaje někdy použity k přímému marketingu. 

Právo na přenositelnost dat: Za určitých okolností máte právo obdržet Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje dalším subjektům bez překážek z naší strany. 

Pokud byste si přáli zjistit více nebo chtěli využít jednoho či více z výše uvedených práv, spojte se se společností Grundfos Holding A/S prostřednictvím e-mailové adresy enews@grundfos.com. 

V případě stížností máte též právo podat stížnost k příslušnému dozorčímu orgánu ve věci zpracování Vašich Osobních údajů. 

Změny v Oznámení o ochraně osobních údajů 

Vyhrazujeme si právo na jakoukoli změnu tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud jsou změny tohoto oznámení považovány za podstatné a významné, budete o nich zvláštně informováni, např. e-mailem.  

Datum účinnosti aktualizace Oznámení o ochraně osobních údajů 

28/03/2018