Ochrana osobních údajů a obchodní kontakty

Oznámení o ochraně osobních údajů ve vztahu k obchodním kontaktům

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Grundfos shromažďuje a zpracovává osobní údaje společností a jejich transakční údaje za účely plnění obchodního vztahu nebo potenciálního obchodního vztahu s danými společnostmi. V této souvislosti v případě, že jste kontaktní osobou pro vaši společnost a Grundfos, Grundfos také shromažďuje a zpracovává osobní údaje o vás. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat: vaše ID, jméno a příjmení, adresu pracoviště, název pracovní pozice, akademický titul, email, korespondenční jazyk, případné odpovědi na průzkum (dále jen "osobní údaje").

 

Pro jaké účely shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje?

Společnost Grundfos zpracovává osobní údaje, aby mohla poskytnout Vám a Vaší společnosti nejlepší služby a zkušenosti jako zákazníka společnosti Grundfos nebo potenciálního zákazníka společnosti Grundfos.To zahrnuje zpracování vašich osobních údajů, aby bylo možné plnit smlouvu s vaší společností od procesů identifikace a zahájení / nabídky / nabídkového řízení, jakož i při vyjednávání, plnění objednávek a poprodejních procesech. Můžeme vám také poskytnout možnost účastnit se průzkumů spokojenosti zákazníků.

Společnost Grundfos dále využívá vaše osobní údaje k vytváření zpráv o činnostech, nabídkách a příležitostech, aby mohla zákazníkům poskytovat ty nejlepší služby, podporovat vztrahy se zákazníky a plánování obchodních aktivit v obchodních procesech. Kromě výše uvedených skutečností jsou veškeré interakce se zákazníky (e-maily, hovory apod.), včetně korespondence s vámi, zaznamenávány do prodejního systému společnosti Grundfos (viz. níže uvedený popis), aby Grundfos mohl sledovat vztahy se zákazníky a zdokumentovat dohody, které byly uzavřeny se zákazníkem.

 

Právní základ pro shromažďování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na porozumění mezi vámi a společností Grundfos, že máte nebo můžete mít zájem o nákup produktů společnosti Grundfos. Zpracování vašich osobních údajů je proto považováno za nezbytné pro plnění smlouvy, ke které jste smluvní stranou, nebo pro provedení potřebných kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy, což je právní základ společnosti Grundfos pro zpracování vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 ("GDPR")

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány k jiným účelům, pouze pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností (např. předání soudům nebo orgánům trestního stíhání), pokud jste souhlasili s příslušným zpracováním nebo jestliže je zpracování jinak legální podle platných právních předpisů. Pokud nastane, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje k jiným účelům, můžeme vám poskytnout další informace.

 

Podrobnosti o správci údajů a příjemcích osobních údajů

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko, telefon +45 87 50 14 00 a váš místní subjekt společnosti Grundfos (společně označované jako „Grundfos“) jsou
společní správci dat a jsou zodpovědní za bezpečnost dat a zpracování vašich osobních údajů dle výše uvedených konkrétních účelů. Přejděte si prosím tento odkaz s přehledem místních subjektů společnosti Grundfos.

Společnost Grundfos může sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, které jednají jako zpracovatelé údajů společnosti Grundfos, za účelem zpracování vašich osobních údajů dle výše uvedených účelů. Používají se následující zpracovatelé údajů:

·         SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Dánsko: Společnost SAP pomáhá společnosti Grundfos při zpracování údajů o zákaznících a poskytuje systém pro
zpracování. Systém je uložen místně v areálu společnosti v Bjerringbro, Dánsko.

·         CSC Danmark A/S, Retortvej 8, 1780 Copenhagen, Dásnko: CSC pomáhá společnosti Grundfos při zpracovávání údajů o zákaznících

·         ISEC7 Software Limited, Schellerdamm 16, D-21079 Hamburg, Německo: ISEC7 pomáhá společnosti Grundfos při zpracovávání údajů o zákaznících

·         Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko: Společnost Microsoft pomáhá společnosti Grundfos při zpracovávání údajů o zákaznících a pomáhá společnosti Grundfos uchovávat data v cloudu Microsoft Azure Cloud v Irsku.

·         Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Irsko: Vaše osobní údaje jsou replikovány do systému Adobe Campaign a používány buď pro marketingové účely, pokud jste s tím souhlasili, nebo pro jinou korespondenci.

·         Další místní společnosti v rámci skupiny Grundfos, které pomohou s podporou IT pro výše uvedené systémy

Jiné oprávněné třetí strany mohou potřebovat přístup k osobním údajům nebo je uchovávat, pokud je to požadováno nebo povoleno platnými právními předpisy (např. vládní orgány, soudy, externí poradci a podobné třetí strany, které jsou veřejnými subjekty).

 

Předávání osobních údajů

V některých případech mohou být vaše osobní údaje převedeny mimo EU/EHP. Společnost Grundfos zajišťuje, že takový převod bude prováděn v souladu s platnými zákony o ochraně dat. To znamená, že jakákoliv strana mimo EU/EHP, která se stane držitelem vašich osobních údajů, musí zajistit přiměřenou úroveň ochrany, například tím, že uzavře standardní smluvní ustanovení EU, případně uplatní a bude dodržovat závazná obchodní pravidla. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se této záležitosti, můžete kontaktovat společnost Grundfos - viz. kontaktní údaje níže v sekci „Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům? / Další práva“.

 

Doba uchovávání 

Společnost Grundfos uchová vaše osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění výše uvedených účelů, a to pokud jste v obchodním vztahu se společností Grundfos. Některé z vašich osobních údajů mohou být uloženy delší dobu ve anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.Některé z vašich osobních údajů však mohou být uloženy pro účetní účely nebo pro účely obhajoby právních nároků. Tyto osobní údaje budou uloženy až do uplynutí zákonné promlčecí doby. Navíc některé vaše osobní údaje mohou být uloženy v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.


Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům? / Další práva

Právo na přístup: Můžete mít právo od nás obdržet potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávány, a v případě, že ano, máte právo požádat o přístup k těmto osobním údajům. Informace o přístupu zahrnují mimo jiné účely zpracování, kategorie daných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou tyto osobní údaje zveřejněny. Toto však není absolutní právo a zájmy jiných osob mohou omezit vaše právo na přístup. Můžete mít právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů. Pro další požadované kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu: Můžete mít právo získat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na dokončení neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Právo na vymazání („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo získat od nás vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje smazat.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo obdržet od nás omezení týkající se zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušná data označena a mohou být námi zpracovávána pouze pro určité účely.

Právo na vznesení námitek: Za určitých okolností můžete mít právo vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace nebo v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány k přímému marketingovému účelu kdykoliv při zpracování vašich osobních údajů, a my můžeme být požádáni, aby vaše osobní údaje již nebyly zpracovávány.

Právo na přenositelnost dat: Za určitých okolností můžete mít právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu bez překážek z naší strany.


Pokud byste chtěli znát více informací nebo si přejete využít jedno nebo více z výše uvedených práv, můžete kontaktovat společnost Grundfos Holding A/S na telefonním čísle +45 87 50 14 00 nebo vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Některé společnosti Grundfos mají tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Přečtěte si prosím tento odkaz s přehledem místních pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Podávání stížností

V případě stížností máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu ohledně zpracování vašich osobních údajů.


Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo doplnit toto Oznámení o ochraně osobních údajů. Současné Oznámení o ochraně osobních údajů bude vždy k dispozici na stránkách společnosti Grundfos.