Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

krajina

Politika Grundfos - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Zásady péče o životní prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci (The Environment, Health & Safety - EHS) skupiny Grundfos jsou součástí firemního zaměření na udržitelný rozvoj, který tvoří podstatu našich základních hodnot. Zásady EHS jsou rozpracovány tak, aby odpovídaly našemu přístupu k celkové práci v rámci EHS a s cílem zajistit, abychom plnili očekávání našich zákazníků, zaměstnanců, komunity, v níž žijeme, a dalších zainteresovaných stran. Zásady EHS se vztahují na celou skupinu Grundfos Group a mají být aplikovány na vnitřní i vnější úrovni komunikace.

Životní prostředí
Firma Grundfos, která má zastoupení a působí po celém světě, přijímá odpovědnost za životní prostředí. Budeme průběžně vyhodnocovat a zmírňovat environmentální dopady všech našich aktivit a prostřednictvím konkrétních činností budeme dávat dobrý příklad, jak si vážit našeho životního prostředí a jak o něj pečovat.

Zdraví & Bezpečnost
Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás důležitější než cokoliv jiného. Proto budeme neustále zlepšovat pracovní prostředí našich zaměstnanců tím, že budeme přijímat preventivní opatření a zajišťovat, aby pracovní podmínky byly v souladu s nejvyššími standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho se vždy budeme chovat k našim zaměstnancům důstojně a s respektem.

Závazky
Abychom zaručili, že budeme neustále zlepšovat plnění zásad EHS, zavázali jsme se, že:

  • budeme aplikovat Certifikované systémy řízení ISO 14001 a OHSAS 18001 s cílem splňovat a neustále zlepšovat podmínky EHS ve všech souvisejících aspektech;

  • budeme jednat v souladu s platnými požadavky, k jejichž plnění jsme se zavázali. Přáli bychom si stát se vzorem, být dobrým příkladem a převyšovat standardy dané zákonem. Budeme nepřetržitě podporovat a ovlivňovat místní i celosvětovou legislativu, která chrání životní prostředí, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, pracovišť a společenství.

  • Podporujeme odpovědné smýšlení vstřícné k problematice ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci, neboť se týká všech zaměstnanců, všech úrovní komunikace a sdílení osvědčených postupů.

  • Sdílení našich úspěchů podporuje globální přístup k zásadám EHS na všech úrovních organizace.

Z hlediska životního cyklu vyhodnocujeme a snižujeme environmentální dopad našich výrobků, procesů, zařízení a dodavatelů. Neustále hledáme trvale udržitelná řešení, která přinášejí zlepšení jak pracovního prostředí pro naše zaměstnance, tak vnějšího prostředí, v němž všichni žijeme a pracujeme.

Environmentální oddělení skupiny Grundfos je odpovědné za přípravu Zásad EHS, jejich revizi a dodržování.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati