Politika Grundfos - sociální odpovědnost podniků

Zaměstnanci na flexibilním pracovišti

Grundfos - trvale udržitelná společnost

Firma Grundfos je řízena způsobem, který splňuje nebo překonává etická, právní a veřejná očekávání, jež společnost na firmu klade. Jako taková ovlivňuje celé své působení, což se zároveň odráží ve všech jejích činnostech, ve všech rozhodnutích a ve všech přijatých opatřeních.

Budeme vždy usilovat o udržitelný rozvoj.

Globální zastoupení naší firmy musí tudíž harmonizovat s místním prostředím a s lidmi, jejichž životní podmínky ovlivňujeme. Budeme se aktivně zapojovat do života místních komunit a podporovat iniciativy, které budou stimulující nejen pro ně, ale i pro Grundfos.

Grundfos - všeobjímající společnost
Chceme vytvářet všeobjímající společnost s pracovním prostředím, které je otevřené novým myšlenkám a charakterizované hlubokým respektem k odlišnostem mezi jednotlivými zaměstnanci. Samozřejmostí je pro nás sociální odpovědnost, kterou manifestujeme prostřednictvím konkrétních iniciativ v rámci jednotlivých společností skupiny a založených na rozhodnutí zaměstnávat ve flexibilních podmínkách lidi, kteří mají sníženou pracovní schopnost z důvodu psychických, mentálních nebo sociálních omezení. Takové zaměstnání může být financováno částečně z vládních dotacích, pokud je to dané zákonem a/nebo smlouvou.

Na spokojenosti našich zaměstnanců nám upřímně záleží. To je důvod, proč si neustále klademe za cíl zajišťovat pro ně zdravé a bezpečné pracovní prostředí. Další přirozenou součástí naší firemní kultury je nabízet zaměstnanecké činnosti, které sahají za hranice odborné tematiky, a to s cílem podpořit týmového ducha a osobní kvalifikaci zaměstnanců. Když zjistíme, že se v práci objeví nějaké problémy, nabídneme pomoc v takové míře, v jaké je možné v rámci zaměstnání problém vyřešit nebo zmírnit.

Grundfos - odpovědná společnost
Naším vlastním požadavkem je, aby naše společenské a etické chování bylo v souladu s mezinárodními prohlášeními o lidských právech a ochraně zaměstnanců, a totéž budeme trvale vyžadovat také od svých dodavatelů. Navíc podněcujeme naše zákazníky, aby se chovali odpovědně a jednali na patřičné společenské a etické úrovni.

Chceme být odpovědnou společností v činech a slovech a přistupovat s odpovídajícím respektem k dodržování náležitých obchodních postupů a pravidel etického chování. Chceme, aby nás takto vnímali naši zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, místní komunity, v nichž působíme, a naši konkurenti.


    Facebook Twitter LinkedIn