Prohlášení předsedy představenstva a výkonného ředitele

Předseda přestavenstva Niels Due Jensen a výkonný ředitel Carsten Bjerg

Dělej to, co děláš nejlépe

Historie podnikové odpovědnosti a udržitelného rozvoje firmy Grundfos sahá k datu jejího vzniku v roce 1945. Obsahuje mnohé místní a skupinové iniciativy. Abychom se mohli zaměřit na naše cíle a zvýšit vliv našich aktivit, směřujeme v rámci odpovědnosti a udržitelnosti k uplatňování metody, která je založena na přímé strategii a podnikové integraci. Máme za to, že uplatňování myšlenek udržitelného rozvoje jde ruku v ruce s finančním růstem. Ale začít musíme sami u sebe.

Firma Grundfos bude i nadále odpovědným členem společnosti a bude jednat v souladu s přesvědčením, že největší prospěch můžeme přinášet tehdy, když se zaměříme na aktivity, v nichž jsme nejlepší. Snažíme se tudíž neustále vyvíjet a vyrábět nové udržitelné technologie, které pomáhají zmenšovat a řešit problémy způsobené náhlými klimatickými změnami. Kromě toho nadále usilujeme o snižování spotřeby energie čerpadel a tím o snížení zátěže na životní prostředí.

V roce 2002 se Grundfos připojil k iniciativě OSN Global Compact. Toto celosvětové hnutí prosazuje deset zásad, které společně s našimi hlavními hodnotami tvoří základnu pro náš celostní přístup k rozvoji udržitelnosti a odpovědnosti. Naše odhodlání účastnit se programu OSN Global Compact jsme dále podpořili zapojením se do iniciativy Caring for Climate, kde jsme si stanovili konkrétní cíle v redukci emisí. Kromě toho přispíváme ke splnění cílů programu OSN Millennium Development Goals (Rozvojové cíle tisíciletí), neboť zajišťujeme lidem v rozvojových zemích po celém světě přístup k nezávadné pitné vodě, a to prostřednictvím našich udržitelných řešení.

Důležité je sjednotit firemní odpovědnost a udržitelnost se skutečnou angažovaností nás všech ve firmě Grundfos. Domníváme se, že díky tomuto přístupu je možné dosáhnout podstatných změn v agendě udržitelného rozvoje.

Předseda představensta Nadace The Poul Due Jensen Foundation, Niels Due Jensen & Group President a výkonný ředitel Carsten Bjerg.


    Facebook Twitter LinkedIn