Ochrana osobních údajů

Podmínky používání digitálních řešení společnosti Grundfos

Podmínky používání

Popis služeb

Při používání digitálních řešení společnosti Grundfos (dále jen „digitální řešení“) můžete získat přístup k informacím a službám poskytovaným společností Grundfos.

Digitální řešení obsahují webové stránky společnosti Grundfos, ze kterých můžete používat konkrétní služby, např. samoobslužná řešení, smluvní formuláře, žádosti o prémiový obsah, registraci k zasílání zpravodaje atd., a specifické aplikace společnosti Grundfos, které můžete používat bez vytvoření účtu, např. aplikace Grundfos GO a Produktové centrum Grundfos. U některých aplikací bude poskytnuta dodatečná smlouva EULA a budete si moci vytvořit účet a získat přístup k dalším modulům aplikací.

Přijetí podmínek

Digitální řešení, která vám společnost Grundfos poskytuje, včetně aktualizací, vylepšení, nových funkcí atd., se řídí následujícími Podmínkami používání (dále jen „PP“). Společnost Grundfos si vyhrazuje právo PP kdykoli aktualizovat bez jakéhokoli upozornění. Aktuální verzi PP si můžete prohlédnout po kliknutí na odkaz „Právní záležitosti“ umístěný ve spodní části našich webových stránek. Používáním digitálních řešení nebo jakýmkoli používáním webových stránek souhlasíte s těmito PP.

Prohlášení

Společnost Grundfos poskytuje digitální řešení jako službu a pouze pro informativní účely. Přenos těchto informací nevytváří žádnou formu vztahu se společností Grundfos. Neměli byste jednat na základě informací poskytovaných prostřednictvím digitálních řešení, aniž byste vyhledali osobní asistenci od společnosti Grundfos. I když jsme se snažili zajistit co nejvyšší přesnost informací, softwaru a dalších služeb v digitálních řešeních, digitální řešení mohou obsahovat chyby nebo opomenutí, od kterých se distancujeme a nepřebíráme za ně žádnou zodpovědnost. Materiál a obsah digitálních řešení jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakékoli záruky.

Ani společnost Grundfos, ani žádné její přidružené společnosti nezodpovídají za žádnou ztrátu hardwaru, softwaru nebo souborů způsobenou používáním digitálních řešení nebo částí stažených či používaných z digitálních řešení / v digitálních řešeních. Společnost Grundfos tedy neposkytuje žádnou záruku na to, že digitální řešení nebo služby poskytované v digitálních řešeních, buďto společností Grundfos, nebo jejím jménem (včetně softwaru k bezplatnému stažení), budou splňovat vaše požadavky nebo budou fungovat nepřerušeně, včas, bezpečně nebo bezchybně nebo že digitální řešení či servery používané společností Grundfos nebudou obsahovat viry či programové chyby a budou zcela funkční či přesné. Společnost Grundfos se snaží provádět údržbu digitálních řešení a jejich provozu, ale společnost není a nemůže být zodpovědná za žádné závady, které se mohou vyskytnout v digitálních
řešeních nebo jejich provozu.

Společnost Grundfos může poskytovat odkazy na jiné weby nebo poskytovat aplikace třetích osob. Vaše používání takových externích webů a/nebo aplikací probíhá na vaše vlastní riziko.

Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk nebo omezení či vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody. Na základě toho se na vás některá z výše uvedených omezení či výjimek nemusí vztahovat. V žádném případě však celková odpovědnost společnosti Grundfos nebo jakékoli její přidružené společnosti vůči vám nepřekročí částku vámi uhrazenou za používání digitálních řešení, pokud k takové úhradě došlo.

Unlawful or Prohibited Use

Podmínkou vašeho používání digitálních řešení je, že je nebudete používat
pro účely, které jsou nezákonné nebo jsou těmito PP zakázány. Digitální řešení
nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, odstavit a nadměrně zatížit
jakýkoli server společnosti Grundfos nebo sítě připojené k jakémukoli serveru
společnosti Grundfos či narušit používání digitálních řešení jakoukoli jinou
osobou. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k digitálním řešením,
jiným účtům nebo na jakýkoli server společnosti Grundfos nabouráním systému
nebo jiným způsobem. Žádnými způsoby nesmíte získat nebo se pokoušet získat
žádné materiály nebo informace, které nejsou prostřednictvím digitálních řešení
záměrně poskytovány.

Vědomě nesmíte nasazovat viry, trojské koně, červy nebo jiný materiál,
který je škodlivý či technologicky závadný.

Duševní vlastnictví

Digitální řešení a všechny jejich prvky, které je tvoří, zejména včetně grafiky, dat,
softwaru, textů a log digitálních řešení, jsou chráněny právem duševního
vlastnictví, tj. zejména autorským právem a/nebo známkovým právem.

Digitální řešení a všechny jejich prvky, které je tvoří, jsou ve výhradním vlastnictví
společnosti Grundfos Holding A/S.

Společnost Grundfos Holding A/S vám uděluje omezenou nevýhradní licenci na používání digitálních řešení, která je přesně stanovena pro každé jednotlivé digitální
řešení.

Jakékoli jiné použití digitálních řešení nebo jakéhokoli z jejich prvků vytváří porušení práv, pokud takové použití není předem a konkrétně písemně povoleno společností Grundfos Holding A/S.

Náhrada škody

Musíte společnosti Grundfos (včetně jejích dceřiných společností) nahradit škodu,
bránit ji a zachovat její bezúhonnost v případě jakékoli odpovědnosti, nároku,
ztráty a nákladů, včetně adekvátních poplatků a výdajů za právní zastoupení, ve
vztahu k vašemu porušení těchto PP nebo používání či zneužití účtu Grundfos.

Právní spory

Veškeré spory vyplývající z používání aplikací nebo z výkladu PP se budou řídit zákony
Dánska, vyjma jeho pravidel o střetu zákonů. Výhradním příslušným soudem pro
řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy EULA nebo s ní souvisejících
bude Městský soud v Kodani v Dánsku.

Pokud zákony platné pro tyto podmínky mohou být později vykládány nebo změněny tak, že se jedno nebo několik ustanovení stane neplatnými či neúčinnými, taková situace nebude znamenat neplatnost podmínek jako celku.

Různé

Společnost Grundfos si vyhrazuje právo kdykoli upravit, pozastavit či ukončit digitální
řešení, a to bez poskytnutí důvodu nebo upozornění. Společnost Grundfos si také
vyhrazuje právo ukončit přístup k digitálním řešením a jejich používání vaší
osobou, správcem vašeho přístupu nebo kterýmkoli z vašich oprávněných
uživatelů, a to bez udání důvodu nebo poskytnutí upozornění. Aniž by byla
omezena obecnost výše uvedeného, společnost Grundfos může kdykoli pozastavit
nebo ukončit váš přístup k digitálním řešením, pokud porušíte některou z těchto
PP.

PP tvoří celou dohodu mezi společností Grundfos a vámi jako uživatelem a nahrazují
všechny předešlé dohody.

Pokud společnost Grundfos nebude vymáhat některé konkrétní ustanovení, nezříká se tím svého práva jej vymáhat později. Pokud soud shledá, že některé z podmínek se konkrétně na vás nevztahují, platnost zbývajících podmínek bude zachována. Společnost Grundfos může postoupit tuto dohodu dle svého vlastního uvážení jakémukoli právnímu subjektu v rámci skupiny Grundfos.
 

Zásady ochrany osobních údajů

Za účelem poskytování digitálních řešení o vás společnost Grundfos shromažďuje osobní údaje. Když používáte digitální řešení společnosti Grundfos, povolujete společnosti Grundfos zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Ve společnosti Grundfos si uvědomujeme, že si můžete přát zachovat důvěrnost osobních údajů poskytovaných online, a jsme si vědomi toho, že máme povinnost zajišťovat náležitou ochranu a zodpovědné zpracování všech osobních údajů, které získáváme.

Máte-li pocit, že tyto Zásady ochrany osobních údajů nemůžete přijmout, doporučujeme vám nepoužívat digitální řešení společnosti Grundfos.

Jaký druh údajů shromažďujeme a zpracováváme a pro jaké účely?

Pravidlem je, že k digitálním řešením můžete získat přístup, aniž byste nám sdělili, kdo jste, a aniž byste nám poskytli o sobě nějaké osobní údaje.

Společnost Grundfos si však někdy potřebuje vyžádat a zaznamenat identifikační údaje o vaší osobě, jako je vaše jméno, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa (dále jen „osobní údaje“) za účelem doručování zpravodajů či poskytování jiných služeb.

Společnost Grundfos zaznamenává a zpracovává osobní údaje o vaší osobě za účelem poskytování požadovaných služeb, když:

  • používáte určité samoobslužné služby a kontaktní formuláře,
  • odesíláte žádost nebo nám poskytujete zpětnou vazbu,
  • se registrujete k zasílání zpravodaje,
  • nám poskytujete jakýkoli druh osobních údajů prostřednictvím našeho webu nebo aplikací.

Společnost Grundfos zaznamenává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro
poskytování vámi požadované služby (např. vaše e-mailová adresa nebo soukromá
adresa).

Společnost Grundfos dále shromažďuje údaje o vašem používání digitálních řešení, včetně vaší IP adresy, pro účely shromažďování poznatků a informací a pro analytické účely, s cílem vytvoření kompletního obrazu o zákaznících a lepšího pochopení požadavků a chování našich zákazníků. Tyto poznatky využíváme k vytváření lepších
uživatelsky přizpůsobených zkušeností.

Společnost Grundfos neukládá informace o platebních metodách, jako jsou čísla platebních karet, čísla bankovních účtů apod.

Kdo je správcem dat a komu jsou osobní údaje poskytovány (zpracovatelé dat)?

Společnost Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánsko je správcem dat a zodpovídá za zabezpečení shromažďovaných informací.

Za účelem poskytování objednaného zboží nebo služeb jsou osobní údaje zadávané do digitálních řešení dále zveřejňovány:

  • společnostem skupiny Grundfos
  • pečlivě vybraným třetím osobám, jimž je používání vašich osobních údajů svěřeno, mimo jiné jde o společnosti:

- Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko

- Globase International Aps Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Kodaň, Dánsko

- Google Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

- Adobe Systems Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irsko

- MaxMind 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook  4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irsko Další autorizované subjekty mohou vyžadovat přístup nebo

skladování dat pouze v případě, pokud to vyžadují místní zákony. Společnost
Grundfos omezuje takovéto subjekty v jejich přístupu, ale i využití vašich osobních
údajů.

Jak ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje a datové soubory mohou být ukládány a zpracovávány v
kterékoli zemi, kde má společnost Grundfos své závody nebo ve kterých společnost Grundfos využívá poskytovatele služeb. Používáním digitálních řešení společnosti Grundfos nebo zveřejněním informací společnosti Grundfos souhlasíte s přenosem informací do zemí mimo vaši zemi pobytu, která může mít jiná pravidla ochrany osobních údajů, než jsou ta, která platí ve vaší zemi nebo v zemi, ve které jste se nacházeli, když jste informace společnosti Grundfos poskytli.

Ukládáme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro výše uvedené účely.

Přístup k informacím, stížnosti

Máte právo zjistit, jaká data o vás společnost Grundfos shromáždila, a podat stížnost na skladování a zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou informace nesprávné, nekompletní nebo již nedůležité, máte právo je opravit nebo vymazat.

Dále máte právo ohradit se proti vytváření profilů ze strany společnosti Grundfos. Můžete také podat stížnost u dánské agentury na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete dozvědět se více nebo chcete své informace změnit, budeme velice rádi, když kontaktujete společnost Grundfos Holding A/S vyplněním tohoto kontaktního formuláře.

Kontakt, dodatky a aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Grundfos je povinna za všech okolností dodržovat požadavky právních předpisů týkajících se ochrany soukromí osob. Kromě našich samotných Zásad ochrany osobních údajů můžete vždy vidět, kdy byly naše zásady naposledy
aktualizovány.

Máte-li nějaké dotazy nebo poznámky ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte společnost Grundfos Holding A/S.